Lysbroer med flash/strobe samt roterende lys
WHELEN lysbro
Strobe/Flash system (flash)
Tamiya
TWINSONIC lysbro
Lysbro med roterende lys.
Tamiya
Low profile lysbro  Strobe system
1:43
1:18
WHELEN Low Profile lysbro
Strobe/flash system
Tamiya
AERO TWINSONIC lysbro  
Lysbro med roterende lys.
Tamiya
1:87
Strobe system
Strobe system
Enkelt strobe/flashlys eller
sidemarkeringslys
Tamiya